Záverečná správa o verejnej zbierke

Okresný úrad Zvolen

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie SNP 35/48

96108 Zvolen

 

V Banskej Bystrici, 21.12.2016

Vec: Záverečná správa zbierky číslo 606-2015-012877

Organizátor zbierky: Komunitná nadácia Zdravé mesto

Registračné číslo verejnej zbierky: 606-2015-012877

Názov mesta, kde sa zbierka vykonala: Zvolen

a)    Prehľad nákladov zbierky

-       potvrdenie banky o vedení účtu: 6€ (kópia č.1)

-       bankové poplatky 2016/1 a 2016/2: 1,76€– časť (kópia č.2 a č.3)

 

b)   Prehľad použitia čistého výnosu zbierky

Čistý výnos zbierky vo výške 40€ bol použitý na podporu Kristiána Šimčíkanákup ortopedickej obuvi a paličky (kópia č. 4)

S pozdravom,

        Beata Hirt

        správkyňa nadácie

Priebežná správa o verejnej zbierke

Okresný úrad Zvolen

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie SNP 35/48

96108 Zvolen

 

V Banskej Bystrici, 28.5.2016

Vec: Predbežná správa zbierky číslo 606-2015-012877

Organizátor zbierky: Komunitná nadácia Zdravé mesto

Registračné číslo verejnej zbierky: 606-2015-012877

Názov mesta, kde sa zbierka vykonala: Zvolen

     a)    Prehľad vykonávania zbierky

Verejná zbierka prebehla v období od 18.11.2015 do 28.2.2015 zbieraním peňažných prostriedkov do dvoch označených stacionárnych pokladničiek umiestnených v Kafé Džezva (Tehelná 4, Zvolen)  a Komunitnom centre OKO (Nám. Mládeže 17, Zvolen). Dňa 8.3.2016 boli pokladničky otvorené, následne vyhotovené zápisnice a hotovosť vo výške 47,76€ bola dňa 9.3.2016 vložená na osobitný účet zbierky číslo 302020293/7500 vedený v ČSOB, a.s.

b)    Hrubý výnoszbierky bol 47,76€ (slovom štyridsaťsedemeur 76/100) získaný zbieraním dostacionárnych pokladničiek.

     c)    Kópie bankových výpisov k účtu zbierky číslo 302020293/7500 prílohou tejto správy.

 

 

 

 

Prečo darovať

 • lebo sa stotožňujem s hodnotami, ktoré nadácia presadzuje
 • lebo dôverujem ľuďom, ktorí nadáciu reprezentujú
 • lebo osobne poznám ľudí, ktorým nadácia pomohla
 • lebo cítim spolupatričnosť k mojej komunite - viem, že niekam patrím
 • lebo si chcem uctiť pamiatku človeka, ktorý pre mňa veľa znamenal
 • lebo som tak bol/bola vzchovaný/vychovaná, darcovstvo je v našej rodine tradícia
 • lebo chcem byť moderný/moderná a darcovstvo je teraz "in"
 • lebo mi to dáva pocit spojenectva s inými ľuďmi
 • lebo chcem zanechať posolstvo, ktoré ma pretrvá a bude ďalej podporovať myšlienky a hodnoty, na ktorých mi záleží
 • lebo cítim, že som mal/mala v živote šťastie a chcem niečo dať tým, ktorí ho mali menej
 • lebo moja viera ma učí pomáhať iným
 • lebo chcem byť považovaný/považovaná za lídra a vzor, ktorý chcú ľudia nasledovať.
 
Prečo darovať Komunitnej nadácii Zdravé mesto
  
Jednoduchosť
Darovanie cez nadáciu je administratívne veľmi jednoduché a darca je oslobodený od problému nájsť vhodného adresáta pre svoj dar tak, aby dar bol použitý podľa jeho zámeru a záujmu. Túto prácu urobí za neho nadácia.
 
Združovanie zdrojov
Aj malé dary majú zmysel!  V nadácii sa spájajú s ďalšími darmi, ktoré sú darované na ten istý účel a splnia zámery darcov.
 
Zapojenie darcov
Darca sa sám rozhodne, ako veľmi alebo ako málo chce byť zapojený do rozhodovacieho procesu ohľadne výberu podporenej organizácie, projektu, sumy, rozpočtu, monitorovacieho procesu, medializácie a pod.
 
Profesionalita
Nadácia spolupracuje s dobrovoľníkmi - expertmi v rôznych oblastiach života, s ktorými konzultuje posudzované projekty.
 
Prehľadnosť
Hospodárenie nadácie je kontrolované nezávislým audítorom. Všetky príjmy a výdavky nadácie sú zverejnené  vo výročnej správe, ktorá je dostupná na web stránke.
 
Trvácnosť
Dar venovaný na základinu alebo nadačný fond zaistí darovanie navždy. Darované prostriedky sú investované spolu s nadačnou základinou a získané výnosy sa môžu dlhodobo používať na podporu projektov v zmysle pôvodného zámeru darcu.
 
Flexibilita
Nadácia reaguje na meniace sa potreby v komunite. Prostredníctvom predkladaných žiadostí o podporu, cez spoluprácu s dobrovoľníkmi, s ostatnými neziskovými organizáciami a odbornými inštitúciami má nadácia dostatok informácií o problémoch, potrebách a výzvach v komunite.
 
Spoľahlivosť
Nadácia je stabilná a seriózna organizácia. Má dobré meno doma i v zahraničí. Je v jej najvyššom záujme pracovať tak, aby si udržala dôveru verejnosti.
Je členom celosvetovej siete komunitných nadácií (Transatlantic Community Foundation Network).
Nadácia buduje finančnú základinu, ktorá jej zaisťuje stabilitu a nezávislosť.