Darujte teraz

  • Streda, 24 Máj 2017 13:45
                            

Projekt Spravodliví medzi národmi

  • Streda, 24 Máj 2017 13:40
 
V spolupráci so Židovskou náboženskou obcou 
realizujeme projekt na dotvorenie pamätníka a
osadenie mramorových tabúľ s menami 
"Spravodlivých medzi národmi"
na Židovskom cintoríne vo Zvolene
 

Ako sa nám žije v Banskej Bystrici

  • Piatok, 17 Marec 2017 11:54

V spolupráci s UMB Katedrou sociálnej práce,  Mestom Banská Bystrica a s finančnou podporou Nadácie Orange sme zrealizovali výskum o kvalite života v Banskej Bystrici. Najzaujímavejšie zistenia nájdetev publikácii Ako sa nám žije v Banskej Bystrici, 2016

Ľudia Banskej Bystrice

  • Pondelok, 29 Jún 2015 00:00


 

Ľudia, ktorí žijú a pôsobia na území mesta Banská Bystrica rôzni. Každý jeden človek je súčasťou našej spoločnosti/ komunity, podieľa sa na tom, ako to tu vyzerá, ako sa nám žije, tvorí, pracuje, zabáva a každý jeden pre ňu význam.  Spája nás to, že tu žijeme a chceme, aby sa nám žilo dobre.  O tom, KTO SME,  hovorí naša nová web stránka  http://www.ludiabanskejbystrice.sk/ .

Tento projekt bol podporený z prostriedkov C.S.Mott Foundation v rámci V4 Community Foundation Maturity Program, ktorý realizuje Akadémia Rozvoja Filantropie v Poľsku.

1. projekt - "Ďalšie putovanie, alebo putovania nie je nikdy dosť"

  • Pondelok, 19 Október 2015 09:05

Mestké divadlo z PasážeprojektĎalšie putovanie, alebo putovania nie je nikdy dosť!

http://www.divadlozpasaze.sk/

DivadloPasáže vytvorilo doposiaľ 4 detské inscenácie: Robinson  v roku 2007, Janko Hraškoroku 2010 (Interaktívny workshop), Mechúrik Koščúrikroku 2011, Kde je metla? 2014. S týmito inscenáciami divadlo putovalo za malými divákmirámci mesta Banská Bystrica. Navštívilo ďalšie SlovenskéČeské mestá. Navštevovalo základnématerské školy, hralo na otvorených priestoroch sídlisk, námestiach, v priestoroch univerzít aj  v iných divadlách, festivaloch, v prírode, na hrade, na pošte... V súčasnosti divadlo hráva týmto spôsobom inscenáciou Kde je metla?.

Novým projektom vznikne ďalšia detská inscenácia, ktorá osloví deti nie len umelecky, ale aj integračne. Deti saľuďmimentálnym postihnutím stretnúpríjemnej, tvorivej atmosfére. Ďalej, a to považujeme za zvlášť dôležité, bude zameraná na priblíženie historického dedičstva, prostredníctvom prezentovania tradícii, zvykov, spôsobu života, ľudových ornamentov. Keďžeexistuje knihaanimovaný seriál, inscenácia bude novou formou priblíženia tejto témy deťom. Téma je zameraná na návrat ku vlastným koreňom.

 

 

 

 

2. projekt - "Predškolský klub"

  • Pondelok, 19 Október 2015 09:03

Nádej Deťomprojektom – "Predškolský klub"

 http://www.nadejdetom.sk/

súčasnosti nemajú deti na Cementárenskej cesteNa Hrbe priestor pre zmysluplné trávenie voľného času. Hrajú sa pred domami, kde nie je dostatok podnetov pre zdravý vývin dieťaťa alebo sa potulujú po okolí, a to dokonca aj deti predškolského veku. Väčšina týchto detí nenavštevuje predškolské zariadenie a to z rôznych dôvodov: nedostatočná kapacita najbližšej materskej školymieste ich bydliska, nedostatok financií na cestovnéiné poplatky za škôlku. V danom domácom prostredí však deti málo stimulované vonkajšími podnetmi, nemajú sa kde a s čím hrať, mnohénich nemajú žiadne pomôcky na kreslenie, knihy ani hračky. Našim cieľom nie je toto materiálne zabezpečenie darovať, ale vytvoriťpripraviť im 4 x týždenne také prostredie, v ktorom uspokoja prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa.

Očakávanou zmenou programu je aktívnejší prístup rodičov ku vzdelávaniu svojich detí, aby im záležalo na tom, ako sa ich deti vyvíjajú a aby im vytvorili na to vhodné prostredie. U detí bude zmena viditeľná v ich verbálnom prejave, na úrovni vedomostnej a motorickej, budú pripravené na nástup na povinnú školskú dochádzku.

Vzdelávacie a výchovné aktivity pre deti predškolského veku sa budú realizovať priamo v rómskej komunite 4 x týždenne v dome jednej z mamičiek, pričom 1 x v týždni sa aktivít zúčastnia aj mamičky detí. Minimálne 2 x mesačne sa budú vzdelávať v priestoroch Komunitného centra Nádej deťom. Aktivity budú zamerané na rozvoj kognitívnych, jazykových a grafomotorických schopností detí a v neposlednej miere na rozvoj sociálnych zručností (cestovanie MHD, pobyt na ihriskách v mestských častiach spolu s deťmi z majority) a slušného správania (vedieť dodržať pravidlá, správať sa k sebe s úctou a empatiou, poprosiť, poďakovať). Pri vzdelávaní vychádzame z princípov Montessori pedagogiky, využívame metódy a pomôcky, ktoré vyvinula práve pri práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

 

3. projekt - "Roztrhajte nás s citom"

  • Pondelok, 19 Október 2015 08:48

Návrat„Roztrhajte nás citom“

                  www.navrat.sk

našej praxi ale ajnašom okolí sa veľmi často stretávametým, že partneri, ktorí zároveň rodičminechcú spolu žiťrozchádzajú sa. Vždy s tým spojené veľmi intenzívneprevažne negatívne emócie na jednej alebo oboch stranách. Rodičia, ktorí ťažko prežívajú túto situáciu často nie schopní byť dostatočnou oporou pre svoje deti, vysvetliť im dôvody tejto veľkej zmenyich živote. Je pre nich ťažké zabezpečiť, aby sa deti cítilibezpečí, napriek tomu, že ich domov sa rozpadá. Rodičia častokrát sami nemajú jasnú predstavunajbližšej budúcnostinevedia deti pripraviť na to, čo sa budeďalších dňoch, týždňoch, mesiacoch odohrávať. Nehovoriac o tom, keď sa deti stanú „prostriedkom“ na ubližovanie partnerovi, alebo keď partneri spolu nedokážu komunikovať konštruktívne aspoňprítomnosti detí.

Pre deti je to náročný čas, plný neistôt a strát (strata úplnej rodiny, strata každodennej prítomnosti jedného rodiča, strata domova, ak sa rodina v tejto situácii musí sťahovať...). Máme zato, že rodičia potrebujú pomoc a podporu, aby mohli byť oporou svojim deťom a najmä, aby porozumeli tomu, čo ich deti práve v tomto čase najviac potrebujú. Tieto a ďalšie úskalia prináša rozchod partnerov, ktorí ale rodičmi ďalej zostávajú, resp. mali by nimi zostať. Nielen právne, ale aj v reálnom živote.

Realizáciu projektu by sa zmenilo, že rodičom ponúkneme posilnenie ich zručností, resp. kompetencií v oblasti komunikácie s deťmi ale aj komunikácie s partnerom formou individuálnych konzultácií. Scitlivenie na potreby detí v tomto období, pohľad na rozchod alebo rozvod rodičov detskými očami.

Na základe konzultácií s rodičmi a deťmi, ktorí prešli takouto životnou zmenou chceme zostaviť „manuál“ na citlivý rozchod partnerov-rodičov, ktorý bude obsahovať konkrétne skúsenosti a námety, čo pomáhalo deťom aj rodičom prežiť toto obdobie. Poskytneme priestor na vzájomné zdieľanie a výmenu skúseností pre deti aj pre rodičov formou svojpomocných skupín.

 

 

Komunitná nadácia Arusha

  • Streda, 08 Január 2014 08:46

Pozrite si krátky film o našej partnerskej Komunitnej nadácii v Arushi v Tanzánii   TU

Spolu

  • Pondelok, 03 Jún 2013 13:41

Spolu sme natočili film SPOLU -  o tom, čo robí naša komunitná nadácia.

Ďakujeme všetkým, ktorí boli pri jeho zrode.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL